ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6

180

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

124

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

51

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

178

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

180

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

52

ตาราง

1,661

ห้องเรียน
-4
ตาราง

17,595

นักเรียน
-882
ตาราง
นร.ปฐมวัย

3,530

-292
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

12,010

-552
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,055

-38
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6 -37.85

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -32.86

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

42.30

NT ป.3 (พอใช้ ) 42.3

สพฐ. 52.07

-9.77

ประเทศ 52.50

-10.2

ตาราง

75.11

RT ป.1 (ดีมาก ) 0.67999999999999

สพฐ. 77.22

-2.11

ประเทศ 77.28

-2.17

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 543

ตาราง

0

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ126 /70%
ปฐมวัย - ม.ต้น52 /29%
ประถมฯ2 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 124 /69%
ขนาดกลาง 55 /31%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 124 /69%
ขนาดที่ 2 47 /26%
ขนาดที่ 3 7 /4%
ขนาดที่ 4 1 /1%
ขนาดที่ 5 1 /1%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2565
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายศุภพงษา จันทรังษ์
 • นายธนภัทร สิริวาส
 • นางจารุนันท์ นาคุณทรง
 • นายสมชัย นิยันตัง
 • นางศิมามาศ เดชพร
 • นางสาวสุดารัตน์ วิกัยโกศล
 • นางเพ็ญใจ  สันติวีระวงศ์
 • นางสาวนิศาชล ทัดพิชญางกูร
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นางจารุนันท์ นาคุณทรง
 • นายกิตติชาติ แชจอหอ
 • นายทีรัชพัชญ์ ชุดนอก
180 โรงเรียน

6 อำเภอ
บัวใหญ่

52 โรงเรียน

ตาราง
คง

54 โรงเรียน

ตาราง
แก้งสนามนาง

24 โรงเรียน

ตาราง
บ้านเหลื่อม

16 โรงเรียน

ตาราง
บัวลาย

17 โรงเรียน

ตาราง
สีดา

17 โรงเรียน

ตาราง

19 เครือข่าย
บัวใหญ่ 1

9 โรงเรียน

ตาราง
บัวใหญ่ 2

13 โรงเรียน

ตาราง
บัวใหญ่ 3

11 โรงเรียน

ตาราง
บัวใหญ่ 4

11 โรงเรียน

ตาราง
บัวใหญ่ 5

8 โรงเรียน

ตาราง
คง 1

10 โรงเรียน

ตาราง
คง 2

10 โรงเรียน

ตาราง
คง 3

11 โรงเรียน

ตาราง
คง 4

11 โรงเรียน

ตาราง
คง 5

12 โรงเรียน

ตาราง
แก้งสนามนาง 1

8 โรงเรียน

ตาราง
แก้งสนามนาง 2

8 โรงเรียน

ตาราง
แก้งสนามนาง 3

8 โรงเรียน

ตาราง
บ้านเหลื่อม 1

7 โรงเรียน

ตาราง
บ้านเหลื่อม 2

9 โรงเรียน

ตาราง
บัวลาย 1

8 โรงเรียน

ตาราง
บัวลาย 2

9 โรงเรียน

ตาราง
สีดา 1

8 โรงเรียน

ตาราง
สีดา 2

9 โรงเรียน

ตาราง
666 ถนนทางหลวง 202 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
Version.2023-ICT-KORAT6